ေန႔စဥ္ေမတၱာေလးနဲ႔ အတူေနရေအာင္

ေလာကမွာ ေဒါသေလာက္ အဖ်က္စြမ္းအားၾကိးတဲ့ လက္ႏွက္မရွိသလုိ ေမတၱာေလာက္ ေအးခ်မ္းေစတဲ့ ခ်မ္းသာလည္းမရွိပါဘူး။ ေမတၱာဆုိတာ ထားရွိရင္ ထားရွိသေလာက္ ကိိန္းေအာင္းတဲ့ လူတုိင္းရဲ႕ ရင္ထဲကို လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ေအးခ်မ္းေစတာ အမွန္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာနဲ႔ပဲ အတူေနရေအာင္ေလ....

သီးျခား ေမတၱာပို႔

၁။ ငါ ဟုေခၚရာ ဤခႏၶာ၊ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္၊ ျမဲပါေစ။ ေဘးရန္ပယ္ရွင္း၊ စုိးရိမ္ကင္း၊ ဆင္းရဲမရွိျဖစ္ပါေစ။

၂။ မာတာ ပိတာ၊ ဤႏွစ္ျဖာ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၃။ အာစရိယာ၊ သင္ဆရာ၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၄။ ဥာတိမိတၱာ၊ ေဆြသဟာ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၅။ ကိုယ္မွာေစာင့္လာ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္၊ျမဲပါေစ။

၆။ အိမ္ျခံေစာင့္လာ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၇။ ၿမိဳ႕ရြာ ေစာင့္လာ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၈။ ေတာေတာင္ ေစာင့္လာ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

၉။ ဘုမၼစုိးမဟာ ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။

၁၀။ ရုကၡစုိးမဟာ ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မး္သာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။

၁၁။ အာကာသစုိး မဟာ ၊ နတ္ေဒ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

ေမတၱာ အက်ဳိး(၁၁)

ခ်မ္းသာအိပ္ႏုိး၊ အိပ္မက္ဆုိးကင္း၊ ခ်စ္ျခင္းလူနတ္၊ နတ္ေစာင့္တတ္လွ်က္၊ လက္ႏွက္ဆိပ္မီး

မေရာက္ျပီးခဲ့၊ စိတ္လည္းတည္စြာ၊ မ်က္ႏွာၾကည္လင္၊ ေသလွ်င္မေတြ၊ ေသေသာအခါ

ျဗဟၼာ့ရြာ၊ လားရာေမတၱာက်ဳိး။

ႏႈိင္းမရတဲ့ ေမတၱာ

တစ္ေန႔သုံးခါ၊ အုိးတစ္ရာျဖင့္၊ ခ်က္ကာထမင္း၊ ေပးလွဴျခင္းထက္၊ မယြင္းစင္စစ္၊

ႏုိ႔တစ္ညွစ္စာ၊ ေမတၱာပြါးမ်ား၊ က်ဳိးႀကီးမားသည္၊ ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္းတည္း။

No comments:

Post a Comment