လူငယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရန္ကုန္မွာေနတုံးက ဆြမ္းခံအိမ္က ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ရပ္ကြက္ထဲက ကေလးမေလးကို မခံခ်င္ေအာင္ စေနာက္ေန၍ အိမ္ကုိ လာျပီး အတုိင္ခံရသည္၊ မိဘမ်ားမွ " ဘုန္းဘုန္း ဆုံးမပါဦးဘုရား...ဘုန္းဘုန္းတပည့္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ အရွက္ရ ရတယ္.." ကေလးကလည္း ေရႊဘုန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးေနတယ္ေလ..

 
ေရႊဘုန္း = သား၊ ခဏလာဦးကြာ၊ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ နည္းနည္းေလာက္ ေဆြးေႏြးလုိက္ရေအာင္။

 
ေရႊဘုန္း = သား၊ အဲဒိမိန္းကေလးကို တစ္ကယ္ သေဘာက်လုိ႔လား...။

 
လူငယ္ = မက်ပါဘူး...ဘုန္းဘုန္း။

 
ေရႊဘုန္း = သားက သူ႕ကို သေဘာမက်ပဲ ဘာလုိ႔ မခံခ်င္ေအာင္ စရ၊ ေနာက္ရတာလဲ။

 
လူငယ္ = ဒါကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရယ္၊ လူငယ္ေတြပဲ၊ ဒီေလာက္ေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမွာေပါ့။

 
ေရႊဘုန္း = ဟုတ္ျပီ၊ သားေျပာတာ ဘုန္းဘုန္း လက္ခံတယ္၊ ဆက္ေျပာပါဦး သား၊ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိတာကို သားဘယ္လုိ လက္ခံထားလဲ...။

 
အတန္ၾကာ တိတ္ေနသည္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့...

 
လူငယ္ = ကိုယ္ေနခ်င္သလုိ ေနတာ လြတ္လပ္ခြင့္လုိ႔ သားထင္တယ္။

 
ေရႊဘုန္း = ဘုန္းဘုန္းရွင္းျပမယ္ေနာ္၊ "လြတ္လပ္ " ဆုိတာမွာ "လြတ္"ဆုိတာရယ္၊ " လပ္" ဆုိတာရယ္ စကားလုံး ႏွစ္လုံးပါတယ္၊ ဆုိလုိတာကေတာ့ကြာ သားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈဆုိတာ တစ္ကယ္ကို လြတ္လြတ္လပ္ ျဖစ္ေနရမယ္၊ မလပ္တဲ့ ေန၇ာမွာ လြတ္လုိ႔မရဘူး၊ ဥပမာကြာ၊ သား လမ္းသြားတယ္၊ ဘာနဲ႔မွ မထိ၊ မခိုက္ပဲ သားသြားႏုိင္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး၊ တစ္ကယ္ လြတ္လပ္တာပဲ၊ တစ္ကယ္လုိ႔ တစ္စုံတစ္ရာနဲ႔ ထိမိ၊ ခုိက္မိေနျပီဆုိရင္ သားရဲ႕ သြားလာမႈဟာ မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူးေလ၊ အဲလုိပဲ သားရဲ႕ အျပဳအမူေတြဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ္၊ စိတ္ကို ထိမိ၊ ခုိက္မိသြားျပီဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ လြတ္လပ္ေတာ့မလဲ သားရဲ႕၊ ၾကည့္ေလ ခုပဲ သား၊ အတုိင္ခံရျပီ၊ သားထင္တဲ့ လြတ္လပ္မႈဆုိတာဟာ သူတစ္ပါးကို ထိမိ၊ ခိုက္မိလုိက္တာနဲ႔ ခုသားကုိ ျပန္ျပီး အျပစ္ဆုိတာနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရျပီ...ကဲ..သားရဲစိတ္ေတြ ဘယ္မွာ လြတ္လပ္ေတာ့လုိ႔လဲ...ဘုန္းဘုန္းေျပာတာ သားနားလည္လား...။

 
လူငယ္ = တင္ပါ့ ဘုန္းဘုန္း၊ သား ေနာက္ဆင္ျခင္ပါ့မယ္

 
 
လူငယ္ေလးေတြကို ေရႊဘုန္း သိပ္ခ်စ္သည္၊ သူတုိ႔လမ္းေလးေတြ သာယာေစခ်င္သည္။

 
ေမတၱာျဖင့္ ေရႊဘုန္း (15.7.2012

No comments:

Post a Comment